Hartelijk welkom bij de Duitse herder vereniging “de Grensstreek”

Wij trainen het IGP programma VZH en Speurhond. Tevens Reddingshond en eventueel Behendigheid.
Dit doen we in principe met raszuivere Duitse Herders met stamboom. Duitse Herders zonder stamboom en andere werkhondenrassen kunnen ook lid worden van onze vereniging. Belangstellenden zijn eerst een jaar aspirant-lid.

Huisregels De Grensstreek

 • Er wordt van u verwacht dat u niet met een zieke hond naar het oefenterrein komt. Loopse honden mogen wel trainen maar niet vlak voor het examen. Ook bent u verplicht om met een compleet geënte hond te komen. Wij als vereniging bieden u de mogelijkheid om tegen kostprijs te enten. Dit wordt uiteraard gedaan door een dierenarts met assistente.
 • Het bestuur en de instructeurs houden zich het recht voor om geleiders waarvan de hond tijdens de trainingen zichtbare beperkingen vertonen m.b.t. slecht zitten/liggen/lopen of zichtbaar pijn hebben te laten onderzoeken door een dierenarts. Bij gebleken afwijkingen adviseert het bestuur dan geen extreme oefeningen meer te doen zoals: springen, (haag, klim schutting) pakwerk e.d. Appél-oefeningen en speuren kunnen meestal gewoon gedaan worden.
 • t.b.v. de administratie graag een kopie van de stamboom en eventueel certificaat van fokniveau inleveren bij de secretariaat.
 • Het bestuur neemt geen enkele verantwoording voor schade aangericht door u of uw hond. Wij verwachten dat u hiervoor WA-verzekerd bent!
 • Bij verhindering graag afmelden bij de instructeur of in de kantine op het bord.
 • De instructeur bepaalt wat er tijdens de trainingen gedaan wordt. Wanneer er onduidelijkheden zijn vraag dit na afloop van het trainen aan de instructeur. Er kan in overleg met de instructeur m.b.t. speuren, appel en pakwerk extra individuele aandacht aan een africhting probleem gegeven worden. Want niet elke hond en niet elke geleider is hetzelfde.
 • Blijf tijdens het trainen op het veld! Daar gebeurt het en kunt u nog wat van leren!
 • Het is niet toegestaan om door de week de speurvelden van de club te gebruiken! Wil je door de week toch een keer speuren wordt een ieder verzocht om zelf voor speur weiden te zorgen. Hou de boeren te vriend! Laat altijd je hond uit VOOR het speuren! Doet de hond wat in het weiland ruim het dan op! Boeren vinden dit niet fijn i.v.m. Neospora.
 • Voor diegenen die nog met de hond aan het trainen zijn of willen gaan trainen is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen.
 • Trainingen bij andere kringgroepen gebeurt altijd in overleg met je instructeur.
 • Deelname aan examens buiten “de Grensstreek” graag doorgeven aan de Commissaris africhting.
 • Wanneer er karweitjes en/of klusjes gedaan moeten worden verwachten wij van ALLE leden dat zij zich hiervoor aanmelden.
 • Van ieder lid wordt geacht het terrein schoon achter te laten.
 • Het is niet toegestaan om met wettelijk verboden trainingsmaterialen te trainen.
 • Het is verboden om met honden in de kantine te komen. Voor pups en oudere honden die dit nodig hebben kan op advies van de instructeur een uitzondering worden gemaakt.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden die voortdurend negatief gedrag tijdens trainingen in de kantine en vergaderingen vertonen en de vereniging via sociaal media in diskrediet brengen te schorsen tot de eerstvolgende ledenvergadering. Dan wordt beslist of ze het lidmaatschap ontzegd wordt.
 • Ieder lid wordt geacht van de huisregels op de hoogte te zijn en deze na te leven.
 • Huisregels zijn bindend.
 • Contributie die vastgesteld is in de ledenvergadering. Dit bedrag in een keer te voldoen voor 1 juli . Mensen die per kwartaal betalen vormen hierop een uitzondering. Leden die per kwartaal wensen te betalen dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de penningmeester . De contributie is exclusief de contributie van de VDH.
 • Zonder lidmaatschap van de VDH is het niet mogelijk om lid te worden van de Grensstreek.

Contributie:
De contributie bedraagt per jaar:
Hoofdleden: € 75,00
Huisgenoot Leden: € 50 (meerdere personen op hetzelfde adres)
Jeugdleden: € 30,00 (tot 18 jaar)
Dit bedrag één keer per jaar voor 1 juli te voldoen: contant aan de penningmeester of per bank. Rabobank: NL15 RABO 0371 2565 18
t.n.v. kringgroep “de Grensstreek” te Winterswijk onder vermelding van uw naam. Mensen, die per kwartaal betalen, vormen hierop een uitzondering.
Cursisten en aspirant-leden betalen €12,50 per maand.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangen de leden van de penningmeester per mail een kwitantie met de betalen kosten. Wilt u uw lidmaatschap beeindigen, dan geldt er een opzegtermijn van minimaal 1 maand. U bent wel verplicht voor het lopende kalenderjaar te betalen.

De contributie is exclusief de contributie van de V.D.H.. Dit bedrag is te vinden op de site. www.duitseherder.nl. Zonder lidmaatschap van de VDH is het niet mogelijk om lid te worden van de kringgroep. Ook is het lidmaatschap nodig om mee te kunnen doen aan examens, wedstrijden enz. Ook heb je het lidmaatschap nodig om eventueel toegang tot de (Provinciale)vergaderingen te krijgen.

De V.D.H. geeft een blad uit, De Duitse Herdershond. Hierin is veel informatie te vinden. Er worden jaarlijks evenementen georganiseerd en extraatjes zoals seminars met betrekking tot kynologie en africhting.. Dit is ook te vinden in dit blad. Verdere informatie is op de website van de VDH: www.vdh.nl

Nieuws uit de provincie Gelderland vindt u op: www.vdhgelderland.nl

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter:  Johan ter Beest
 • Penningmeester:   Petra Leeflang
 • Secretariaat: Hans Scheffers
 • Commissaris africhting:   Wilfred Pampiermole
 • Bestuurslid: Ellen ter Horst

Adres:
V.D.H. Kringgroep “de Grensstreek”
Veenhuisweg 4
7119 AS Winterswijk